Adatvédelem
Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR (Európai Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint
Felel?s személy neve és címe
A felel?s személy az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényeinek értelmében, valamint egyéb adatvédelmi rendelkezése szerint:
MG Car Cosmetics Kft
1163 Budapest, Veres Péter út 51.

Ügyvezet?: Szirmai Donát
E-Mail: info@innovacar.hu
Adószám: 24372550-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-173917
adatvédelmi tisztvisel? elérhet?sége: info@innovacar.hu


1. Adatfeldolgozásra vonatkozó általános tudnivalók
1.1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme
Felhasználóink személyes adatait alapvet?en csak akkor gy?jtjük be és használjuk fel, ha az egy m?köd?képes weboldal, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre állításához szükséges. Felhasználóink személyes adatainak begy?jtése és felhasználása rendszeresen csak a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az el?zetes beleegyezés beszerzése tényszer? okokból nem lehetséges, és az adatok feldolgozása törvényileg megengedett.
A személyes adatok csak akkor kerülnek begy?jtésre, ha azokat Ön a megrendelés keretein belül önkéntesen megadja. Az Ön által közölt adatokat az Ön beleegyezése nélkül kizárólag a megrendelése teljesítésére és lebonyolítására használjuk fel. A szerz?dés teljes lebonyolítását és a teljes vételi ár kifizetését követ?en adatait a további felhasználásig zároljuk, és az adózási és kereskedelmi adatmeg?rzési határid? leteltéve töröljük, amennyiben Ön nyomatékosan bele nem egyezik adatai további felhasználásába.
1.2. Személyes adatok továbbadása
A szerz?déskötés és szerz?dés teljesítése érdekében adatai továbbadása a
szállítással megbízott szállítmányozók számára történik, amennyiben az az áru leszállításához szükséges. A fizetések lebonyolításához megadjuk az Ön fizetési adatait a fizetéssel megbízott hitelintézet ill. a megrendelés folyamán kiválasztott fizetési szolgáltató számára.
2. Weboldal biztosítása és naplófájlok létrehozása
2.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Weboldalunk minden el?hívásakor rendszerünk automatikusan adatokat és
információkat nyer ki a weboldalt el?hívó számítógép rendszeréb?l.
Ennek során a következ? adatok kerülnek kinyerésre:
1. Böngész?típusra és annak verziójára vonatkozó információk
2. Felhasználó operációs rendszere
3. Felhasználó internetszolgáltatója
4. Felhasználó IP-címe
5. Hozzáférés id?pontja és dátuma
6. Weboldalak, melyekr?l a felhasználó rendszere weboldalunkra jutott
7. Weboldalak, melyeket a felhasználó rendszere weboldalunkon keresztül el?hívott
A naplófájlok IP-címeket vagy egyéb adatokat tartalmaznak, melyek lehet?vé teszik egy felhasználóhoz történ? hozzárendelésüket. Ennek esete áll fenn akkor, ha a hivatkozás a weboldalra, melyr?l a felhasználó a saját weboldalunkra kerül, vagy a hivatkozás a weboldalra, melyre a felhasználó átvált, személyes adatokat tartalmaz.
Az adatok szintén eltárolásra kerülnek rendszerünk naplófájljaiban. Ez nem érinti a felhasználó IP-címeit vagy egyéb adatokat, melyek lehet?vé teszik az adatok hozzárendelését egy felhasználóhoz. Ezen adatok nem kerülnek együtt eltárolásra a felhasználó egyéb személyes adataival.
2.2. Adatfeldolgozás jogalapja
Az adatok és naplófájlok átmeneti eltárolására az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja képez jogalapot.
2.3. Adatfeldolgozás célja
Az IP-cím rendszer általi ideiglenes eltárolása szükséges ahhoz, hogy a rendszer a weboldalt a felhasználó számítógépére továbbíthassa. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet id?tartama alatt meg kell ?rizni.
A naplófájlok tárolása a weboldal m?ködésének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatok a weboldal optimalizálására és az információtechnológiai rendszerek biztonságának biztosítására szolgálnak. Az adatok marketingcélokra történ? kiértékelése ebben az összefüggésben nem történik meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó törvényes érdekünk célja ez az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében.
2.4. Adattárolás id?tartama
Az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor begy?jtésük céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A weboldal rendelkezésre állítása céljából történ? adatgy?jtés esetén erre az adott munkamenet befejezésekor kerül sor. Az adatok naplófájlokba történ? eltárolásakor erre legkés?bb a hetedik napon kerül sor. Egy ezen túlmutató adattárolás szintén lehetséges. Ebben az esetben a felhasználó IP-címet törlésre vagy leválasztásra kerül, így további hozzárendelés egy adott felhasználóhoz többé nem lehetséges.
2.5. Fellebbezési és eltávolítási lehet?ség
A weboldal rendelkezésre állításához szükséges adatgy?jtés és a naplófájlokban tárolt adatok tárolása alapvet? fontosságú a weboldal m?ködtetéséhez. Következésképpen nincs fellebbezési lehet?ség a felhasználó részér?l.
3. Sütik (cookies) használata
3.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme (böngészési magatartás
elemzése)
Weboldalunkon sütiket használunk, amelyek lehet?vé teszik a felhasználók
böngészési viselkedésének elemzését. Ezen módon a következ? adatok
továbbíthatók:
1. Bevitt keresési kifejezések
2. Oldalel?hívások gyakorisága
3. Weboldal-funkciók igénybevétele
Az ily módon begy?jtött felhasználói adatokat a rendszer m?szaki óvintézkedésekkel álnevesíti. Ezért az adatok hozzárendelése a weboldalt el?hívó felhasználóhoz nem lehetséges. Az adatok nem kerülnek a felhasználó más személyes adataival együtt eltárolásra.
3.1.1 Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme (árukosár-funkció)
Néhány süti állandóan a számítógépén marad, és lehet?vé teszi számunkra, hogy felismerjük a számítógépet a következ? látogatás során (állandó sütik). Partnereink nem gy?jthetik, dolgozhatják fel vagy használhatják fel személyes adatait weboldalunkon keresztül sütik segítségével. A legtöbb böngész? alapértelmezetten elfogadja a sütiket. A biztonsági beállításokban egymástól függetlenül engedélyezheti vagy letilthatja az ideiglenes és eltárolt sütiket. Ha deaktiválja a sütiket, el?fordulhat, hogy bizonyos körülmények között weboldalunk egyes funkciói nem állnak rendelkezésre, illetve egyes weboldalak nem kerülnek helyesen megjelenítésre. Árukosarunk használatához engedélyezni kell az ideiglenes sütiket!
A sütikben eltárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra saját személyes adataival (név, cím stb.). Az Ön nyomatékos beleegyezése nélkül a sütikben eltárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra saját személyes adataival (név, cím stb.).
3.2. Adatgy?jtés a Google Analytics használatával
Webhelyünk a Google Inc. vállalat Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket (cookies)” használ. Ezek a felhasználó számítógépén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehet?vé teszik a weboldal használatának elemzését. Adatokat rögzít például az operációs rendszerr?l, a böngész?r?l, az IP-címér?l, a korábban el?hívott weboldalról (hivatkozási URL) és a weboldalunkon tett látogatás dátumáról és id?pontjáról. Az ilyen szövegfájlok által létrehozott, weboldalunk használatával kapcsolatos információkat az Egyesült Államokban található Google-szerverre továbbítjuk és ott tároljuk. A Google ezeket az információkat felhasználja weboldalunk használatának kiértékelésére, a weboldalaktivitásra vonatkozó jelentés összeállítására a weboldal üzemeltet?i számára, valamint a weboldal-használattal és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. Ha ezt törvény el?írja, vagy ha harmadik felek ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozzák, a Google ezeket az információkat
továbbítja ezeknek a harmadik feleknek is. Ez az adatfelhasználás névtelen módon vagy álnévvel történik. B?vebb információkat közvetlenül Google weboldalán találhat. Kattintson ide.
3.3. Adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok sütik segítségével történ? felhasználására az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja képez jogalapot.
3.4. Adatfeldolgozás célja
Az elemzési sütiket weboldalunk min?ségének és tartalmának javítása céljából használjuk Az elemzési sütik segítségével megtudjuk, hogyan használják a weboldalunkat, így folyamatosan optimalizálhatjuk azt.
Ebb?l az okból kifolyólag törvényes érdekünk van az adatfeldolgozásra az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében.
3.5. Adattárolás id?tartama, fellebbezési és eltávolítási lehet?ség
A sütik a felhasználó számítógépen kerülnek eltárolásra, és onnan kerülnek
weboldalunkra továbbításra. Ennek során Ön felhasználóként teljes ellen?rzéssel bír a sütik használata felett. Az internetböngész?je beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már mentett sütiket bármikor törölheti. Erre automatikusan is sor kerülhet. Ha a sütiket letiltotta weboldalunkon, el?fordulhat, hogy a weboldal egyes funkcióit nem lehet többé használni. A Flash sütik továbbítását nem lehet megakadályozni a böngész? beállításain
keresztül, azt a Flash Player beállításainak módosításával teheti meg.
4. Hírlevél
4.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Weboldalunkon feliratkozhat ingyenes hírlevélre. Ennek során a hírlevélre való feliratkozáskor a beviteli képerny?n megadott adatok továbbításra kerülnek részünkre.
Ennek során a következ? adatok kerülnek begy?jtésre a feliratkozás során:
1. El?hívó számítógép IP-címe
2. Feliratkozás id?pontja és dátuma
Az adatok feldolgozásához a regisztrációs folyamat során megszerezzük az Ön beleegyezését, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.
Az adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használjuk. Harmadik felek számára a regisztráció során megadott adatok nem kerülnek kiadásra.
A szolgáltató minden interakció alkalmával minimálisan az alábbiakkal kapcsolatos adatokat dolgozza fel:
– az Ön IP-címe
– dátum
– tárgy mez? az Ön e-mailjében
– az Ön szerverér?l küldött lekérdezés utáni válaszid?
– a szerverr?l küldött lekérdezés id?pontja
– E-mail cím
4.2. Adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok a hírlevélre való feliratkozást követ? felhasználására az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja képez jogalapot.
4.3. Adatfeldolgozás célja
A felhasználó e-mail címének begy?jtése a hírlevél kiküldésére szolgál.
A feliratkozási folyamathoz kapcsolódó személyes adatok begy?jtése a
szolgáltatások vagy az e-mail cím használatával való visszaélés megakadályozására szolgál.
4.4. Adattárolás id?tartama
Az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor begy?jtésük céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A felhasználó e-mail címét ezért addig tároljuk, amíg a hírlevél rendelése aktív.
4.5. Fellebbezési és eltávolítási lehet?ség
A hírlevélre rendelését az érintett felhasználó bármikor megszüntetheti. Ebb?l a célból egy megfelel? gomb található a hírlevél alatti honlapon.
5. Bejelentkezés
5.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Honlapunkon a felhasználók számára lehet?séget biztosítunk a bejelentkezésre a személyes adatok megadásával. Az adatokat ennek során titkosított beviteli képerny?n kell megadni, az adatok egy szolgáltató felé kerülnek továbbításra és eltárolásra. A regisztrációs folyamat során a következ? adatok kerülnek begy?jtésre:
1. E-mail cím
2. Jelszó
A regisztráció id?pontjában továbbá a következ? adatok kerülnek eltárolásra:
1. Felhasználó IP-címe
2. Feliratkozás id?pontja és dátuma
A regisztrációs folyamat során a felhasználó hozzájárul ezen adatok
feldolgozásához.
5.2. Adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok felhasználására felhasználói beleegyezés megléte esetén az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja képez jogalapot.
Ha a regisztráció egy szerz?dés teljesítéséhez szükséges, melynek szerz?d? fele a felhasználó, vagy amennyiben a szerz?déskötés el?tti intézkedések teljesítéséhez szükséges, kiegészít? jogalapot az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
6. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja képez.
5.3. Adatfeldolgozás célja
A felhasználó regisztrálása a felhasználóval kötött szerz?dés vagy szerz?déskötés el?tti intézkedések teljesítéséhez szükséges.
A regisztrációs adatok online boltunkban végzett rendelésének lebonyolításához szükségesek.
5.4. Adattárolás id?tartama
Az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor begy?jtésük céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. Ez akkor áll fenn egy szerz?dés teljesítéséhez vagy szerz?déskötés el?tti intézkedések teljesítéséhez szükséges regisztrációs folyamat során, ha az adatokmár nem szükségesek a szerz?dés teljesítéséhez. A szerz?dés megkötése után is szükség lehet a szerz?d? fél személyes adatainak tárolására szerz?déses vagy jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.
5.5. Fellebbezési és eltávolítási lehet?ség
Felhasználóként bármikor törölheti a regisztrációt. Saját eltárolt adatait bármikor megváltoztathatja.
Visszavonás e-mailben: info@innovacar.hu
Ha az adatok a szerz?dés teljesítéséhez vagy a szerz?déskötést megel?z?
intézkedések végrehajtásához szükségesek, az adatok id? el?tti törlése csak akkor lehetséges, ha a törlést a szerz?déses vagy jogi kötelezettségek nem zárják ki.
6. Érintett személy jogai
Az alábbi felsorolás tartalmazza az érintett személyek minden jogát a GDPR szerint. Nem szükséges megemlíteni azokat a jogokat, amelyek nem relevánsak a saját weboldal számára. Ebb?l a szempontból a felsorolás lerövidíthet?. Ha az Ön személyes adatai kerülnek feldolgozásra, Ön érintett személy a GDPR értelmében, és a következ? jogokkal rendelkezik a felel?s személlyel szemben:
6.1. Tájékoztatási jog
Felkérheti a felel?s személyt annak visszaigazolására, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok általunk feldolgozásra kerülnek-e.
Amennyiben ilyen feldolgozás adott, a felel?s személyt?l lekérheti a következ? információkat:
1. a személyes adatok feldolgozásának céljai;
2. a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
3. az adatátvev?k vagy adatátvev?k kategóriái, akiknek az Önnel kapcsolatos személyes adatokat közzétették vagy továbbra is közzéteszik;
4. az Önnel kapcsolatos személyes adatok eltárolásának id?tartama, vagy
amennyiben konkrét adatok ezzel kapcsolatosan nem adhatók meg, a tárolási id?tartam meghatározására vonatkozó kritériumok;
5. az Önnel kapcsolatos személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való joga, az adatkezel? általi feldolgozás korlátozásának joga vagy az ilyen feldolgozásra való fellebbezés joga;
6. felügyeleti hatóságnál történ? fellebbezés joga;
7. az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, ha a
személyes adatok nem az érintett személynél kerülnek begy?jtésre;
8. automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást is, és – legalábbis ezekben az esetekben – az érintett logikai folyamattal kapcsolatos érdemi információk, valamint az ilyen feldolgozásnak az érintettre gyakorolt hatálya és szándékolt hatása.
Önnek jogában áll információkat kérni arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat továbbították-e harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet részére. Ebben az összefüggésben felvilágosítást kérhet a megfelel? garanciákról a GDPR 46. cikkének értelmében az adattovábbítással kapcsolatban.
6.2. Helyesbítéshez való jog
Önnek joga van a helyesbítéshez és / vagy kiegészítéshez, ha a feldolgozott
személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. A felel?snek a helyesbítést azonnal végre kell hajtania.
6.3. Feldolgozás korlátozásához való jog
A személyes adatok feldolgozásának korlátozását a következ? feltételek mellett kérheti:
1. ha személyes adatai pontosságát olyan id?tartamra vitatja, amely lehet?vé teszi a felel?s számára, hogy ellen?rizze személyes adatai pontosságát;
2. a feldolgozás jogellenes, és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri;
3. az adatkezel? számára többé nem szükséges a személyes adatok meg?rzése feldolgozás céljából, Önnek viszont szüksége van azokra, hogy érvényesítse, gyakorolja vagy megvédje a jogigényeit, vagy
4. ha Ön fellebbezést nyújtott be a GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerinti
feldolgozás ellen, és még nem bizonyosodott be, hogy a felel?s jogalapja túlmutat-e az Ön jogalapján. Amennyiben az Önt érint? személyes adatok feldolgozásában korlátozás lépett fel, az ilyen adatok feldolgozása – kivéve annak tárolását – kizárólag az Ön beleegyezésével vagy a jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, valamint az Unió vagy valamely tagállam jelent?s közérdek? oka miatt dolgozható fel. Ha a feldolgozás korlátozásai a fent megnevezett feltételek szerint kerülnek korlátozásra, akkor a felel?s személy tájékoztatja Önt a korlátozás feloldása el?tt.
6.4. Törléshez való jog
6.4.1. Törlési kötelezettség
Az adatkezel?t?l követelheti a személyes adatainak haladéktalan törlését, és az adatkezel?nek kötelessége azonnal törölni az adatokat, ha az alábbi okok egyike igaz:
1. Az Ön személyes adatai már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyre azokat begy?jtötték vagy egyéb módon feldolgozták.
2. Ön visszavonja a beleegyezését, melyen a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1)
bekezdése vagy 9. cikk (2) bekezdése a) pontja szerint alapszik, és nincs más
jogalap a feldolgozáshoz.
3. A GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban Ön fellebbezést nyújt be a feldolgozás ellen, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsenek el?nyt élvez? megalapozott indokok, vagy a GDPR 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban fellebbezést nyújt be a feldolgozás ellen.
4. Személyes adatait jogellenesen dolgozták fel.
5. Az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlése uniós jog vagy azon tagállam jogszabályai szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezel?re vonatkozik.
6. Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdése alapján felkínált információs társadalommal összefügg? szolgáltatások tekintetében gy?jtötték be.
6.4.2. Információk továbbadása harmadik fél számára
Amennyiben a felel?s adatkezel? az Önt érint? személyes adatokat nyilvánossá tette, és a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése érdekében azok törlésére köteles, a rendelkezésre álló technológiák és implementálási költségek mérlegelése után megfelel? – akár m?szaki jelleg? – intézkedéseket kell hoznia, hogy az adatfeldolgozásért felel?s személyeket, akik a személyes adatokat feldolgozzák, tájékoztassa arról, hogy Ön, mint érintett személy t?le az ezekre a személyes adatokra vagy azok másolatára mutató összes hivatkozás törlését követelte.
6.4.3. Kivételek
A törléshez való jog nem áll fenn, ha a feldolgozás szükséges
1. a szólás- és információszabadsághoz való jog gyakorlásához;
2. az Unió vagy a tagállamai jogszabályai által el?írt olyan jogi kötelezettséget teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezel?re vonatkozik, vagy olyan közérdek? vagy hatósági feladat ellátásához szükséges, amelyet az adatkezel?re ruháztak át;
3. közérdek? okokból a közegészségügy terén a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének h) pontja, valamint a 9. cikk (3) bekezdése szerint;
4. közérdek? archiválási célokra, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai
célokra a GDPR 89. cikke (1) bekezdése szerint, amenniyben az (3) pontban említett jog valószín?leg lehetetlenné teszi vagy súlyosan befolyásolja ezen célok elérését;
5. jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme esetén.
6.5. A tájékoztatáshoz való jog Amennyiben érvényesítette helyesbítésre, törlésre vagy a feldolgozás korlátozására való jogát az adatkezel?vel szemben, az köteles minden olyan címzettnek, aki számára az Ön személyes adatait nyilvánossá tették, a helyesbítést, az adatok törlését vagy a feldolgozás korlátozását közölni, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalan er?feszítéssel jár. Önnek joga van ahhoz, hogy a felel?s személyt?l tájékoztatást kapjon ezekr?l a címzettekr?l.
6.6. Adathordozhatósághoz való jog
Önnek jogában áll strukturált, elterjedt és gépileg olvasható formában megkapni az adatkezel?nek átadott személyes adatokat. Továbbá joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik felel?s adatkezel?nek átadja anélkül, hogy ebben az eredeti adatkezel? személy megakadályozza, amennyiben
1. a feldolgozás beleegyezésen alapszik a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdése a) pontja szerint, vagy szerz?désen alapszik a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint, és
2. a feldolgozás automatizált eljárással történik.
E jog gyakorlása során Önnek joga van arra is, hogy az Önnel kapcsolatos
személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezel?t?l a másikhoz továbbítsa,
amennyiben ez m?szakilag megvalósítható. Más személyek szabadsága és joga ezáltal nem sérthet? meg.
Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a személyes adatok
feldolgozására, amennyiben azok közérdek? feladat ellátásához vagy az
adatkezel?re ruházott hatósági jogkör gyakorlásához szükségesek.
6.7. Fellebbezési jog Önnek bármikor, az Ön sajátos helyzetéb?l fakadó okokból bármikor jogában áll a személyes adatai feldolgozásával szemben, mely a GDPR 6. cikke (1) bekezdése e) vagy f) pontja értelmében valósul meg, fellebbezést benyújtani; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A felel?s adatkezel? nem dolgozza fel többé az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudja a feldolgozás kényszerít? jogszer?ségét, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a feldolgozás a jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok direkt-marketing célokra kerülnek feldolgozásra, akkor bármikor jogosult fellebbezést benyújtani a személyes adatok reklámozás céljából történ? feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az direkt-marketinghez kapcsolódik. Ha Ön fellebbezést benyújt be a direkt-marketing célú feldolgozás ellen, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem fogják ilyen célokból feldolgozni. Az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások révén lehet?sége van fellebbezési jogát automatizált eszközökkel gyakorolni, a 2002/58/EK-irányelvt?l
függetlenül, melyek esetében m?szaki specifikációk kerülnek használatra.
6.8. Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga
Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatvédelmi nyilatkozatot. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján végzett, a visszavonásig tartó feldolgozás jogszer?ségét.
6.9. Automatizált döntés egyéni esetekben, beleértve a profilalkotást
Önnek joga van arra, hogy ne kerüljön egy olyan kizárólag automatizált
feldolgozáson alapuló döntés hatása alá – beleértve a profilalkotást is -, amely Önnel szemben joghatással járna, vagy Önt hasonló módon jelent?sen érinthetné. Ez nem érvényes, ha a döntés
1. az Ön és az adatkezel? közötti szerz?dés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
2. az Unió vagy azon tagállam jogszabályai szerint, melyek az adatkezel?re
vonatkoznak, az engedélyezett, és ezen jogszabályok megfelel? intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak és szabadságainak betartásához, valamint jogos érdekeit megvédéséhez, vagy
3. az Ön nyomatékos beleegyezésével történik.
Azonban ezen döntések alapját nem képezheti a személyes adatok konkrét
kategóriái a GDPR 9. cikke (1) bekezdése szerint, amennyiben a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) vagy g) pontja nincs érvényben, és megfelel? intézkedéseket hoztak a jogok és szabadságok, valamint az Ön jogos érdekeinek védelme érdekében.
Az (1) és (3) bekezdésben említett esetek tekintetében a felel?s személynek ésszer? lépéseket kell tennie a jogok és szabadságok, valamint az Ön jogos érdekeinek védelmében, amelyhez legalább a felel?s személy által kijelölt személy beavatkozásának joga, saját álláspontjának kifejtése és a döntés vitatása tartozik.
6.10. Felügyeleti hatóságnál benyújtott panaszhoz való jog
Egyéb igazgatásjogi vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a lakóhelye, munkahelye szerinti tagállamban, vagy az állítólagos jogsértés helyén, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t.
A felügyeleti hatóság, melynél a panaszt benyújtotta, tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt a panasz helyzetér?l és az eljárás eredményeir?l, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehet?ségét is.
Minden szükséges tájékoztatást megtalál az adatkezelési tájékoztatóban. Ennek ellenére, ha nem értene valamit, vagy tiltakozni szeretne személyes adatai jogszer?tlen kezelése ellen, akkor keressen minket az elérhet?ségeinken. Adatvédelmi tisztvisel?nk, vagy munkatársaink segítenek a problémája megoldásban. Adatvédelmi incidens esetén a törvény szerint járunk el. Természetesen jogában áll panaszt benyújtani a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik. A hatóság központi elérhet?sége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelezési címe: 1530 Budapest. Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400