ÁSZF

Hatályos: 2019. október 1. napjától

 

Általános Szerz?dési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerz?dési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelez? érvény?nek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem min?sül írásba

foglalt szerz?désnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhet?sége, az igénybe vev?kkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyz? hatóság neve (cégbíróság): F?városi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztvisel? elérhet?sége: info@fra-ber.hu

A szerz?dés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhet?sége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

 

1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szerepl? adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekv?képességében korlátozott személy csak törvényes képvisel?je

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekv?képességében korlátozott személy felel?ssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehet?sége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felel?ssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

lev? felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

 

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebb?l következ?en

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerz?déses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárm?mosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhet?, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történ? szerz?déskötésre vonatkozó szabályok, el?zetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vev?knek:

3.1. A szerz?dés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemz?ir?l, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történ? kattintást követ?en tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellen?rizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézel?dést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehet?séget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellen?rizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következ? oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címt?l eltér? címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése el?tt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részér?l kötelez? érvény? ajánlatnak min?sül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékér?l, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhet?ségre is elküldjük.

3.2. A szerz?déskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollév?k között kötött szerz?dés esetén a vállalkozás a jogszabály által el?írt tájékoztatást –

világos és közérthet? nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhet?vé

teszi az alkalmazott távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszköznek megfelel? módon.

A tartós adathordozón (ennek min?sül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollev?k közötti, elektronikus úton kötött

szerz?dés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelm?en

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerz?dési nyilatkozatának megtétele el?tt felhívja

 

a fogyasztó figyelmét a szerz?dés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerz?dés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegér?l vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéb?l adódóan az ellenértéket nem lehet

el?re ésszer?en kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerül?

valamennyi költségr?l (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségr?l), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszer?en el?re kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésér?l, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan id?re szóló vagy el?fizetést magában foglaló szerz?dés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási id?szakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerz?dés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet el?re

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott id?re szóló szerz?dés esetén a szerz?dés id?tartamáról, határozatlan id?re

szóló szerz?dés esetén a szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a határozott id?re szóló

olyan szerz?dés esetén, amely határozatlan id?tartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeir?l,

és az így határozatlan id?tartamúvá átalakult szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerz?dés szerinti legrövidebb id?tartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerz?dési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelel?, egyértelm?en megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerz?dési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítend? fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történ? megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megel?z?en a Vásárló köteles egy jelöl?négyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez?

érvény? ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkez? vállalkozás köteles legkés?bb a fogyasztó

szerz?déses ajánlatának megtételekor egyértelm?en és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollév?k között kötött szerz?dés megkötését követ?en – ésszer? id?n belül, de a termék

adásvételére irányuló szerz?dés esetén legkés?bb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerz?dés esetén legkés?bb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerz?désr?l. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelez? tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerz?dés megkötése el?tt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerz?dés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerz?dés nem min?sül írásba foglalt szerz?désnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhet?, nem megtekinthet?.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak min?sülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerz?dés nyelve

Bárminem? tájékoztatás, ügyintézés és szerz?déskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerz?dés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó el?zetes tájékoztatás

 

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemz?it; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása el?tt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jelleg?ek, és arra az

id?pillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban lev?)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok id?közben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerz?déses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelez? erej? vételi ajánlat) elküldését megel?z? azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehet?sége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhet? termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelm?en

meggy?z?dhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelez? érvény?

megrendelésének elküldése el?tt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történ? teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak min?sül különösen, de nem kizárólagosan:

 

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelent?sen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelen? „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb felt?n? értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésb?l ered?

felel?sségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerz?dés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez? érvény? és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelöl?négyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelez?nek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részér?l ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részér?l a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerz?dés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkés?bb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellen?rizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellen?rizni. A hibásan vagy nem kell? részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerül? bárminem? probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felel?ssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerz?dés csak akkor tekinthet? megkötött szerz?désnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megel?z?en a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhet?”-ként feltüntetett termék nem beszerezhet? a weboldalon feltüntetett id?tartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerz?déskötés nem történik, amir?l a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszer?en szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása el?tt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellen?rzés a rendelés feladását követ?en technikai

okokból nem lehetséges.

 

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthet? a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhet?vé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhet?.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történ? kiszállítás esetén vehet?

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet el?re kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megel?z?en levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehet?ség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelen? fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehet?ségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történ? fizetés esetén a pénzügyi m?velet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezel? cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltér? adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerül? összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott id?tartamig meg?rzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefügg? kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban el?írt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak min?sül? Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak min?sül, megilleti az elállás joga a távollev?k között kötött

 

szerz?désekr?l szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak min?sül? Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételb?l vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott id?szakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az els?

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerz?dést?l indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követ?en a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelm?en használt);

9.4. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerz?dés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelm? nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló id?szak alatt.

9.6. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en

gyakorolta. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a megjelölt határid?ben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy min?sül, hogy a

fogyasztónak min?sül? Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerz?dése nem kerül felbontásra, szerz?dése továbbra is hatályban marad.

Írásban történ? elállás esetén azt határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

min?sül? Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási id?szak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történ? közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történ? közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének id?pontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határid? számítás szempontjából. A fogyasztónak min?sül? Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdeml?en bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak min?sül? Vásárló határid?ben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Id?szak

lejárta el?tt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak min?sül? Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történ? visszaküldésének költsége a fogyasztónak

 

min?sül? Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló eláll a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l (arról szóló értesülést?l) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak min?sül? Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak min?sül? Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak min?sül? Vásárló nem igazolta hitelt érdeml?en, hogy azt

visszaküldte: a kett? közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi id?pontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve el?re utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehet?ség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határid? tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határid?

lejártát követ? tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határid? az e

tájékoztatás közlését?l számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék id?beni eljuttatása elegend? az elállási határid? betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerz?dést?l egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthet? újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas min?ségi követelményeknek

felel meg, állandó min?ségét a Fra-Ber Srl. ISO min?sített olaszországi gyára garantálja.

 

10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítend?.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkés?bb az elállás közlését?l számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határid? az elállási szándék, kézhez vételekor kezd?dik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebb?l ered? többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetend? összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kett? közül a korábbi id?pontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.

 

10.5. A felek eltér? megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt.

11.§ Felel?sség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehet?ség, kivéve a termékfelel?sség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részér?l történ? szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerz?désszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerz?déseknél tipikus, el?re látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felel?sséget. A Fra-Ber Webshop részér?l megfelel?, szerz?désszer? teljesítésének

min?sül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szerepl?

tájékoztatáshoz képest kedvez?bb, el?nyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felel?sséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felel?s saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttm?ködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelel?ségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felel?sséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelel?ségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felel?sség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget a rendszer

használatából ered? károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felel?sséget a használat során felmerül? vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy b?ncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerz?désszegésért való felel?sség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

id?tartama alatt a felel?sség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszer? használatára vezethet? vissza.

12.2. A jótállás id?tartama (a jótállási id?) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történ? átadásával kezd?dik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követ?en

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– els?sorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerz?désszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel?

határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelel? határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás id? nem elévülési, hanem jogveszt? jelleg?, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból ered? jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felel?sség korlátozása, szerz?i jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelel? gondossággal kezeli az interneten szerepl? információkat, a

weboldalon található információk jóhiszem?en kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szerepl? esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felel?sséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható küls? (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szerepl? információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felel?ssé nem tehet?.

A termékekr?l feltüntetett dobozképek tájékoztató jelleg?ek, jellemz?en megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felel?sséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltér? borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

 

A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részér?l az internet lehet?ségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerül? hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felel?sséget:

 • Az internetes hálózatban történ? bármilyen m?ködési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekb?l adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebb?l adódó következményekért

 • Akár a küld? akár a fogadó oldalán a spam-sz?r? túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebb?l adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történ? bármilyen meghibásodásért, akár a küld?, akár a

fogadó oldalán, akár a közbees? csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelel? m?ködéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felel?s semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményekt?l.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felel?sségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. el?zetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határid? és

egyéb paraméter, valamint a szerz?dési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés id?pontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerz?déseket. Vásárló

teljeskör?en és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerz?i jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminem? felhasználása, duplikálása, beágyazása csak el?zetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-t?l panaszaikkal

els?sorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhet?ségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerz?déssel összefügg? határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehet?ség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következ?

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhet? online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhet? online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltet? Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltet? Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerz?désekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és keresked? közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltet? testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendez?dik, a fogyasztónak min?sül? Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltet? testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet? Testülethez is.

Békéltet? Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak min?sül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttm?ködési kötelezettség terheli a Békéltet? Testület el?tti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltet? testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltet? testületet m?ködtet? kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttm?ködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés

lehet?ségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltet? Testület.

Elérhet?ségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltet? Testületek elérhet?sége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltet? testületi eljárásban együttm?ködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerz?dés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemr?l szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelez? rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerül? vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követ?en leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, el?zetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerz?dést?l való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerz?dés tekintetében:

Szerz?déskötés id?pontja /átvétel id?pontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Hatályos: 2019. október 1. napjától

 

Általános Szerz?dési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerz?dési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelez? érvény?nek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem min?sül írásba

foglalt szerz?désnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhet?sége, az igénybe vev?kkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyz? hatóság neve (cégbíróság): F?városi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztvisel? elérhet?sége: info@fra-ber.hu

A szerz?dés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhet?sége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

 

1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szerepl? adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekv?képességében korlátozott személy csak törvényes képvisel?je

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekv?képességében korlátozott személy felel?ssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehet?sége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felel?ssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

lev? felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

 

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebb?l következ?en

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerz?déses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárm?mosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhet?, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történ? szerz?déskötésre vonatkozó szabályok, el?zetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vev?knek:

3.1. A szerz?dés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemz?ir?l, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történ? kattintást követ?en tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellen?rizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézel?dést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehet?séget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellen?rizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következ? oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címt?l eltér? címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése el?tt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részér?l kötelez? érvény? ajánlatnak min?sül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékér?l, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhet?ségre is elküldjük.

3.2. A szerz?déskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollév?k között kötött szerz?dés esetén a vállalkozás a jogszabály által el?írt tájékoztatást –

világos és közérthet? nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhet?vé

teszi az alkalmazott távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszköznek megfelel? módon.

A tartós adathordozón (ennek min?sül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollev?k közötti, elektronikus úton kötött

szerz?dés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelm?en

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerz?dési nyilatkozatának megtétele el?tt felhívja

 

a fogyasztó figyelmét a szerz?dés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerz?dés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegér?l vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéb?l adódóan az ellenértéket nem lehet

el?re ésszer?en kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerül?

valamennyi költségr?l (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségr?l), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszer?en el?re kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésér?l, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan id?re szóló vagy el?fizetést magában foglaló szerz?dés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási id?szakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerz?dés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet el?re

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott id?re szóló szerz?dés esetén a szerz?dés id?tartamáról, határozatlan id?re

szóló szerz?dés esetén a szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a határozott id?re szóló

olyan szerz?dés esetén, amely határozatlan id?tartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeir?l,

és az így határozatlan id?tartamúvá átalakult szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerz?dés szerinti legrövidebb id?tartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerz?dési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelel?, egyértelm?en megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerz?dési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítend? fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történ? megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megel?z?en a Vásárló köteles egy jelöl?négyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez?

érvény? ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkez? vállalkozás köteles legkés?bb a fogyasztó

szerz?déses ajánlatának megtételekor egyértelm?en és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollév?k között kötött szerz?dés megkötését követ?en – ésszer? id?n belül, de a termék

adásvételére irányuló szerz?dés esetén legkés?bb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerz?dés esetén legkés?bb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerz?désr?l. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelez? tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerz?dés megkötése el?tt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerz?dés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerz?dés nem min?sül írásba foglalt szerz?désnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhet?, nem megtekinthet?.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak min?sülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerz?dés nyelve

Bárminem? tájékoztatás, ügyintézés és szerz?déskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerz?dés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó el?zetes tájékoztatás

 

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemz?it; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása el?tt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jelleg?ek, és arra az

id?pillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban lev?)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok id?közben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerz?déses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelez? erej? vételi ajánlat) elküldését megel?z? azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehet?sége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhet? termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelm?en

meggy?z?dhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelez? érvény?

megrendelésének elküldése el?tt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történ? teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak min?sül különösen, de nem kizárólagosan:

 

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelent?sen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelen? „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb felt?n? értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésb?l ered?

felel?sségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerz?dés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez? érvény? és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelöl?négyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelez?nek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részér?l ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részér?l a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerz?dés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkés?bb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellen?rizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellen?rizni. A hibásan vagy nem kell? részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerül? bárminem? probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felel?ssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerz?dés csak akkor tekinthet? megkötött szerz?désnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megel?z?en a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhet?”-ként feltüntetett termék nem beszerezhet? a weboldalon feltüntetett id?tartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerz?déskötés nem történik, amir?l a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszer?en szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása el?tt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellen?rzés a rendelés feladását követ?en technikai

okokból nem lehetséges.

 

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthet? a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhet?vé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhet?.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történ? kiszállítás esetén vehet?

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet el?re kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megel?z?en levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehet?ség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelen? fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehet?ségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történ? fizetés esetén a pénzügyi m?velet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezel? cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltér? adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerül? összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott id?tartamig meg?rzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefügg? kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban el?írt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak min?sül? Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak min?sül, megilleti az elállás joga a távollev?k között kötött

 

szerz?désekr?l szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak min?sül? Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételb?l vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott id?szakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az els?

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerz?dést?l indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követ?en a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelm?en használt);

9.4. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerz?dés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelm? nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló id?szak alatt.

9.6. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en

gyakorolta. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a megjelölt határid?ben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy min?sül, hogy a

fogyasztónak min?sül? Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerz?dése nem kerül felbontásra, szerz?dése továbbra is hatályban marad.

Írásban történ? elállás esetén azt határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

min?sül? Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási id?szak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történ? közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történ? közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének id?pontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határid? számítás szempontjából. A fogyasztónak min?sül? Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdeml?en bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak min?sül? Vásárló határid?ben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Id?szak

lejárta el?tt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak min?sül? Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történ? visszaküldésének költsége a fogyasztónak

 

min?sül? Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló eláll a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l (arról szóló értesülést?l) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak min?sül? Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak min?sül? Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak min?sül? Vásárló nem igazolta hitelt érdeml?en, hogy azt

visszaküldte: a kett? közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi id?pontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve el?re utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehet?ség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határid? tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határid?

lejártát követ? tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határid? az e

tájékoztatás közlését?l számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék id?beni eljuttatása elegend? az elállási határid? betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerz?dést?l egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthet? újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas min?ségi követelményeknek

felel meg, állandó min?ségét a Fra-Ber Srl. ISO min?sített olaszországi gyára garantálja.

 

10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítend?.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkés?bb az elállás közlését?l számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határid? az elállási szándék, kézhez vételekor kezd?dik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebb?l ered? többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetend? összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kett? közül a korábbi id?pontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.

 

10.5. A felek eltér? megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt.

11.§ Felel?sség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehet?ség, kivéve a termékfelel?sség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részér?l történ? szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerz?désszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerz?déseknél tipikus, el?re látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felel?sséget. A Fra-Ber Webshop részér?l megfelel?, szerz?désszer? teljesítésének

min?sül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szerepl?

tájékoztatáshoz képest kedvez?bb, el?nyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felel?sséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felel?s saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttm?ködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelel?ségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felel?sséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelel?ségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felel?sség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget a rendszer

használatából ered? károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felel?sséget a használat során felmerül? vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy b?ncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerz?désszegésért való felel?sség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

id?tartama alatt a felel?sség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszer? használatára vezethet? vissza.

12.2. A jótállás id?tartama (a jótállási id?) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történ? átadásával kezd?dik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követ?en

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– els?sorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerz?désszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel?

határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelel? határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás id? nem elévülési, hanem jogveszt? jelleg?, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból ered? jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felel?sség korlátozása, szerz?i jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelel? gondossággal kezeli az interneten szerepl? információkat, a

weboldalon található információk jóhiszem?en kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szerepl? esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felel?sséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható küls? (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szerepl? információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felel?ssé nem tehet?.

A termékekr?l feltüntetett dobozképek tájékoztató jelleg?ek, jellemz?en megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felel?sséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltér? borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

 

A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részér?l az internet lehet?ségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerül? hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felel?sséget:

 • Az internetes hálózatban történ? bármilyen m?ködési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekb?l adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebb?l adódó következményekért

 • Akár a küld? akár a fogadó oldalán a spam-sz?r? túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebb?l adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történ? bármilyen meghibásodásért, akár a küld?, akár a

fogadó oldalán, akár a közbees? csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelel? m?ködéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felel?s semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményekt?l.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felel?sségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. el?zetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határid? és

egyéb paraméter, valamint a szerz?dési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés id?pontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerz?déseket. Vásárló

teljeskör?en és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerz?i jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminem? felhasználása, duplikálása, beágyazása csak el?zetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-t?l panaszaikkal

els?sorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhet?ségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerz?déssel összefügg? határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehet?ség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következ?

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhet? online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhet? online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltet? Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltet? Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerz?désekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és keresked? közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltet? testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendez?dik, a fogyasztónak min?sül? Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltet? testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet? Testülethez is.

Békéltet? Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak min?sül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttm?ködési kötelezettség terheli a Békéltet? Testület el?tti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltet? testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltet? testületet m?ködtet? kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttm?ködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés

lehet?ségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltet? Testület.

Elérhet?ségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltet? Testületek elérhet?sége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltet? testületi eljárásban együttm?ködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerz?dés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemr?l szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelez? rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerül? vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követ?en leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, el?zetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerz?dést?l való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerz?dés tekintetében:

Szerz?déskötés id?pontja /átvétel id?pontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Hatályos: 2019. október 1. napjától

 

Általános Szerz?dési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerz?dési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelez? érvény?nek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem min?sül írásba

foglalt szerz?désnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhet?sége, az igénybe vev?kkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyz? hatóság neve (cégbíróság): F?városi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztvisel? elérhet?sége: info@fra-ber.hu

A szerz?dés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhet?sége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

 

1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szerepl? adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekv?képességében korlátozott személy csak törvényes képvisel?je

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekv?képességében korlátozott személy felel?ssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehet?sége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felel?ssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

lev? felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

 

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebb?l következ?en

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerz?déses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárm?mosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhet?, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történ? szerz?déskötésre vonatkozó szabályok, el?zetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vev?knek:

3.1. A szerz?dés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemz?ir?l, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történ? kattintást követ?en tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellen?rizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézel?dést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehet?séget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellen?rizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következ? oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címt?l eltér? címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése el?tt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részér?l kötelez? érvény? ajánlatnak min?sül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékér?l, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhet?ségre is elküldjük.

3.2. A szerz?déskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollév?k között kötött szerz?dés esetén a vállalkozás a jogszabály által el?írt tájékoztatást –

világos és közérthet? nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhet?vé

teszi az alkalmazott távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszköznek megfelel? módon.

A tartós adathordozón (ennek min?sül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollev?k közötti, elektronikus úton kötött

szerz?dés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelm?en

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerz?dési nyilatkozatának megtétele el?tt felhívja

 

a fogyasztó figyelmét a szerz?dés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerz?dés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegér?l vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéb?l adódóan az ellenértéket nem lehet

el?re ésszer?en kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerül?

valamennyi költségr?l (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségr?l), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszer?en el?re kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésér?l, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan id?re szóló vagy el?fizetést magában foglaló szerz?dés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási id?szakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerz?dés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet el?re

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott id?re szóló szerz?dés esetén a szerz?dés id?tartamáról, határozatlan id?re

szóló szerz?dés esetén a szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a határozott id?re szóló

olyan szerz?dés esetén, amely határozatlan id?tartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeir?l,

és az így határozatlan id?tartamúvá átalakult szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerz?dés szerinti legrövidebb id?tartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerz?dési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelel?, egyértelm?en megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerz?dési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítend? fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történ? megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megel?z?en a Vásárló köteles egy jelöl?négyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez?

érvény? ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkez? vállalkozás köteles legkés?bb a fogyasztó

szerz?déses ajánlatának megtételekor egyértelm?en és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollév?k között kötött szerz?dés megkötését követ?en – ésszer? id?n belül, de a termék

adásvételére irányuló szerz?dés esetén legkés?bb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerz?dés esetén legkés?bb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerz?désr?l. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelez? tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerz?dés megkötése el?tt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerz?dés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerz?dés nem min?sül írásba foglalt szerz?désnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhet?, nem megtekinthet?.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak min?sülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerz?dés nyelve

Bárminem? tájékoztatás, ügyintézés és szerz?déskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerz?dés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó el?zetes tájékoztatás

 

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemz?it; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása el?tt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jelleg?ek, és arra az

id?pillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban lev?)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok id?közben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerz?déses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelez? erej? vételi ajánlat) elküldését megel?z? azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehet?sége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhet? termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelm?en

meggy?z?dhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelez? érvény?

megrendelésének elküldése el?tt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történ? teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak min?sül különösen, de nem kizárólagosan:

 

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelent?sen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelen? „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb felt?n? értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésb?l ered?

felel?sségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerz?dés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez? érvény? és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelöl?négyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelez?nek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részér?l ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részér?l a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerz?dés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkés?bb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellen?rizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellen?rizni. A hibásan vagy nem kell? részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerül? bárminem? probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felel?ssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerz?dés csak akkor tekinthet? megkötött szerz?désnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megel?z?en a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhet?”-ként feltüntetett termék nem beszerezhet? a weboldalon feltüntetett id?tartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerz?déskötés nem történik, amir?l a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszer?en szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása el?tt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellen?rzés a rendelés feladását követ?en technikai

okokból nem lehetséges.

 

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthet? a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhet?vé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhet?.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történ? kiszállítás esetén vehet?

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet el?re kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megel?z?en levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehet?ség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelen? fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehet?ségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történ? fizetés esetén a pénzügyi m?velet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezel? cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltér? adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerül? összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott id?tartamig meg?rzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefügg? kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban el?írt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak min?sül? Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak min?sül, megilleti az elállás joga a távollev?k között kötött

 

szerz?désekr?l szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak min?sül? Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételb?l vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott id?szakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az els?

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerz?dést?l indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követ?en a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelm?en használt);

9.4. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerz?dés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelm? nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló id?szak alatt.

9.6. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en

gyakorolta. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a megjelölt határid?ben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy min?sül, hogy a

fogyasztónak min?sül? Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerz?dése nem kerül felbontásra, szerz?dése továbbra is hatályban marad.

Írásban történ? elállás esetén azt határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

min?sül? Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási id?szak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történ? közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történ? közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének id?pontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határid? számítás szempontjából. A fogyasztónak min?sül? Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdeml?en bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak min?sül? Vásárló határid?ben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Id?szak

lejárta el?tt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak min?sül? Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történ? visszaküldésének költsége a fogyasztónak

 

min?sül? Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló eláll a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l (arról szóló értesülést?l) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak min?sül? Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak min?sül? Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak min?sül? Vásárló nem igazolta hitelt érdeml?en, hogy azt

visszaküldte: a kett? közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi id?pontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve el?re utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehet?ség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határid? tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határid?

lejártát követ? tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határid? az e

tájékoztatás közlését?l számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék id?beni eljuttatása elegend? az elállási határid? betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerz?dést?l egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthet? újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas min?ségi követelményeknek

felel meg, állandó min?ségét a Fra-Ber Srl. ISO min?sített olaszországi gyára garantálja.

 

10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítend?.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkés?bb az elállás közlését?l számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határid? az elállási szándék, kézhez vételekor kezd?dik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebb?l ered? többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetend? összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kett? közül a korábbi id?pontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.

 

10.5. A felek eltér? megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt.

11.§ Felel?sség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehet?ség, kivéve a termékfelel?sség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részér?l történ? szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerz?désszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerz?déseknél tipikus, el?re látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felel?sséget. A Fra-Ber Webshop részér?l megfelel?, szerz?désszer? teljesítésének

min?sül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szerepl?

tájékoztatáshoz képest kedvez?bb, el?nyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felel?sséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felel?s saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttm?ködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelel?ségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felel?sséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelel?ségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felel?sség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget a rendszer

használatából ered? károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felel?sséget a használat során felmerül? vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy b?ncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerz?désszegésért való felel?sség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

id?tartama alatt a felel?sség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszer? használatára vezethet? vissza.

12.2. A jótállás id?tartama (a jótállási id?) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történ? átadásával kezd?dik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követ?en

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– els?sorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerz?désszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel?

határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelel? határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás id? nem elévülési, hanem jogveszt? jelleg?, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból ered? jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felel?sség korlátozása, szerz?i jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelel? gondossággal kezeli az interneten szerepl? információkat, a

weboldalon található információk jóhiszem?en kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szerepl? esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felel?sséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható küls? (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szerepl? információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felel?ssé nem tehet?.

A termékekr?l feltüntetett dobozképek tájékoztató jelleg?ek, jellemz?en megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felel?sséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltér? borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

 

A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részér?l az internet lehet?ségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerül? hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felel?sséget:

 • Az internetes hálózatban történ? bármilyen m?ködési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekb?l adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebb?l adódó következményekért

 • Akár a küld? akár a fogadó oldalán a spam-sz?r? túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebb?l adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történ? bármilyen meghibásodásért, akár a küld?, akár a

fogadó oldalán, akár a közbees? csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelel? m?ködéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felel?s semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményekt?l.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felel?sségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. el?zetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határid? és

egyéb paraméter, valamint a szerz?dési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés id?pontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerz?déseket. Vásárló

teljeskör?en és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerz?i jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminem? felhasználása, duplikálása, beágyazása csak el?zetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-t?l panaszaikkal

els?sorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhet?ségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerz?déssel összefügg? határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehet?ség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következ?

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhet? online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhet? online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltet? Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltet? Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerz?désekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és keresked? közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltet? testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendez?dik, a fogyasztónak min?sül? Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltet? testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet? Testülethez is.

Békéltet? Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak min?sül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttm?ködési kötelezettség terheli a Békéltet? Testület el?tti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltet? testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltet? testületet m?ködtet? kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttm?ködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés

lehet?ségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltet? Testület.

Elérhet?ségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltet? Testületek elérhet?sége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltet? testületi eljárásban együttm?ködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerz?dés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemr?l szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelez? rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerül? vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követ?en leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, el?zetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerz?dést?l való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerz?dés tekintetében:

Szerz?déskötés id?pontja /átvétel id?pontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:


Hatályos: 2019. október 1. napjától


Általános Szerz?dési Feltételek (ÁSZF)


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerz?dési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelez? érvény?nek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem min?sül írásba

foglalt szerz?désnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhet?sége, az igénybe vev?kkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyz? hatóság neve (cégbíróság): F?városi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztvisel? elérhet?sége: info@fra-ber.hu

A szerz?dés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhet?sége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu


1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szerepl? adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekv?képességében korlátozott személy csak törvényes képvisel?je

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekv?képességében korlátozott személy felel?ssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehet?sége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felel?ssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

lev? felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,


illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebb?l következ?en

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerz?déses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárm?mosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhet?, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történ? szerz?déskötésre vonatkozó szabályok, el?zetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vev?knek:

3.1. A szerz?dés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemz?ir?l, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történ? kattintást követ?en tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellen?rizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézel?dést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehet?séget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellen?rizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következ? oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címt?l eltér? címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése el?tt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részér?l kötelez? érvény? ajánlatnak min?sül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékér?l, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhet?ségre is elküldjük.

3.2. A szerz?déskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollév?k között kötött szerz?dés esetén a vállalkozás a jogszabály által el?írt tájékoztatást –

világos és közérthet? nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhet?vé

teszi az alkalmazott távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszköznek megfelel? módon.

A tartós adathordozón (ennek min?sül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollev?k közötti, elektronikus úton kötött

szerz?dés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelm?en

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerz?dési nyilatkozatának megtétele el?tt felhívja


a fogyasztó figyelmét a szerz?dés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerz?dés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegér?l vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéb?l adódóan az ellenértéket nem lehet

el?re ésszer?en kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerül?

valamennyi költségr?l (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségr?l), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszer?en el?re kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésér?l, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan id?re szóló vagy el?fizetést magában foglaló szerz?dés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási id?szakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerz?dés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet el?re

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott id?re szóló szerz?dés esetén a szerz?dés id?tartamáról, határozatlan id?re

szóló szerz?dés esetén a szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a határozott id?re szóló

olyan szerz?dés esetén, amely határozatlan id?tartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeir?l,

és az így határozatlan id?tartamúvá átalakult szerz?dés megszüntetésének feltételeir?l; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerz?dés szerinti legrövidebb id?tartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerz?dési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelel?, egyértelm?en megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerz?dési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítend? fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történ? megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megel?z?en a Vásárló köteles egy jelöl?négyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez?

érvény? ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkez? vállalkozás köteles legkés?bb a fogyasztó

szerz?déses ajánlatának megtételekor egyértelm?en és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollév?k között kötött szerz?dés megkötését követ?en – ésszer? id?n belül, de a termék

adásvételére irányuló szerz?dés esetén legkés?bb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerz?dés esetén legkés?bb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerz?désr?l. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelez? tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerz?dés megkötése el?tt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerz?dés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerz?dés nem min?sül írásba foglalt szerz?désnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhet?, nem megtekinthet?.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak min?sülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerz?dés nyelve

Bárminem? tájékoztatás, ügyintézés és szerz?déskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerz?dés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó el?zetes tájékoztatás


Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemz?it; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása el?tt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jelleg?ek, és arra az

id?pillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban lev?)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok id?közben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerz?déses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelez? erej? vételi ajánlat) elküldését megel?z? azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehet?sége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhet? termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelm?en

meggy?z?dhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelez? érvény?

megrendelésének elküldése el?tt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történ? teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak min?sül különösen, de nem kizárólagosan:


– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelent?sen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelen? „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb felt?n? értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésb?l ered?

felel?sségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerz?dés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történ? kattintással kötelez? érvény? és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelöl?négyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelez?nek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részér?l ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részér?l a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerz?dés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkés?bb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellen?rizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellen?rizni. A hibásan vagy nem kell? részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerül? bárminem? probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felel?ssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerz?dés csak akkor tekinthet? megkötött szerz?désnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megel?z?en a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhet?”-ként feltüntetett termék nem beszerezhet? a weboldalon feltüntetett id?tartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerz?déskötés nem történik, amir?l a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszer?en szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása el?tt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellen?rzés a rendelés feladását követ?en technikai

okokból nem lehetséges.


5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthet? a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhet?vé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhet?.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történ? kiszállítás esetén vehet?

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet el?re kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megel?z?en levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehet?ség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelen? fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehet?ségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történ? fizetés esetén a pénzügyi m?velet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezel? cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltér? adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerül? összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott id?tartamig meg?rzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefügg? kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban el?írt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak min?sül? Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak min?sül, megilleti az elállás joga a távollev?k között kötött


szerz?désekr?l szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak min?sül? Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételb?l vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott id?szakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az els?

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerz?dést?l indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követ?en a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelm?en használt);

9.4. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerz?dés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelm? nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló id?szak alatt.

9.6. A fogyasztónak min?sül? Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en

gyakorolta. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a megjelölt határid?ben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy min?sül, hogy a

fogyasztónak min?sül? Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerz?dése nem kerül felbontásra, szerz?dése továbbra is hatályban marad.

Írásban történ? elállás esetén azt határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

min?sül? Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási id?szak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történ? közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történ? közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének id?pontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határid? számítás szempontjából. A fogyasztónak min?sül? Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdeml?en bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak min?sül? Vásárló határid?ben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Id?szak

lejárta el?tt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak min?sül? Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történ? visszaküldésének költsége a fogyasztónak


min?sül? Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló eláll a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l (arról szóló értesülést?l) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak min?sül? Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak min?sül? Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak min?sül? Vásárló nem igazolta hitelt érdeml?en, hogy azt

visszaküldte: a kett? közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi id?pontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve el?re utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehet?ség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határid? tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határid?

lejártát követ? tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határid? az e

tájékoztatás közlését?l számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék id?beni eljuttatása elegend? az elállási határid? betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak min?sül? Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerz?dést?l egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthet? újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas min?ségi követelményeknek

felel meg, állandó min?ségét a Fra-Ber Srl. ISO min?sített olaszországi gyára garantálja.


10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítend?.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkés?bb az elállás közlését?l számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határid? az elállási szándék, kézhez vételekor kezd?dik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebb?l ered? többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetend? összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kett? közül a korábbi id?pontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.


10.5. A felek eltér? megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelm?en használt.

11.§ Felel?sség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehet?ség, kivéve a termékfelel?sség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részér?l történ? szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerz?désszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerz?déseknél tipikus, el?re látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felel?sséget. A Fra-Ber Webshop részér?l megfelel?, szerz?désszer? teljesítésének

min?sül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szerepl?

tájékoztatáshoz képest kedvez?bb, el?nyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felel?sség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felel?sséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felel?s saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttm?ködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelel?ségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felel?sséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelel?ségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felel?sség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felel?sséget a rendszer

használatából ered? károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felel?sséget a használat során felmerül? vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy b?ncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerz?désszegésért való felel?sség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

id?tartama alatt a felel?sség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszer? használatára vezethet? vissza.

12.2. A jótállás id?tartama (a jótállási id?) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történ? átadásával kezd?dik.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követ?en

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– els?sorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerz?désszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel?

határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelel? határid?n belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás id? nem elévülési, hanem jogveszt? jelleg?, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból ered? jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felel?sség korlátozása, szerz?i jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelel? gondossággal kezeli az interneten szerepl? információkat, a

weboldalon található információk jóhiszem?en kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szerepl? esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felel?sséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható küls? (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szerepl? információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felel?ssé nem tehet?.

A termékekr?l feltüntetett dobozképek tájékoztató jelleg?ek, jellemz?en megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felel?sséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltér? borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).


A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részér?l az internet lehet?ségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerül? hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felel?sséget:

 • Az internetes hálózatban történ? bármilyen m?ködési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekb?l adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebb?l adódó következményekért

 • Akár a küld? akár a fogadó oldalán a spam-sz?r? túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebb?l adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történ? bármilyen meghibásodásért, akár a küld?, akár a

fogadó oldalán, akár a közbees? csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelel? m?ködéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felel?s semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményekt?l.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felel?sségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. el?zetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határid? és

egyéb paraméter, valamint a szerz?dési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés id?pontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerz?déseket. Vásárló

teljeskör?en és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerz?i jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminem? felhasználása, duplikálása, beágyazása csak el?zetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-t?l panaszaikkal

els?sorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhet?ségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerz?déssel összefügg? határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehet?ség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következ?

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhet? online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.


Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhet? online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltet? Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltet? Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerz?désekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és keresked? közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltet? testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendez?dik, a fogyasztónak min?sül? Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltet? testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet? Testülethez is.

Békéltet? Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak min?sül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttm?ködési kötelezettség terheli a Békéltet? Testület el?tti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltet? testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltet? testületet m?ködtet? kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttm?ködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés

lehet?ségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltet? Testület.

Elérhet?ségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltet? Testületek elérhet?sége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltet? testületi eljárásban együttm?ködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,


 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerz?dés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemr?l szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelez? rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerül? vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követ?en leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, el?zetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató


 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerz?dést?l való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerz?dés tekintetében:

Szerz?déskötés id?pontja /átvétel id?pontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt?

_