ÁSZF

Hatályos: 2019. október 1. napjától

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba

foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@fra-ber.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

 

1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

 

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebből következően

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárműmosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vevőknek:

3.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellenőrizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése előtt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékéről, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhetőségre is elküldjük.

3.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást –

világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé

teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon.

A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött

szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja

 

a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet

előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő

valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre

szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló

olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről,

és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történő megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező

érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó

szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék

adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak minősülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

 

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemzőit; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az

időpillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhető termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen

meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű

megrendelésének elküldése előtt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelentősen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő

felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai

okokból nem lehetséges.

 

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet előre kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megelőzően levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehetőség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehetőségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött

 

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelműen használt);

9.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

9.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a

fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak

lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak

 

minősülő Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt

visszaküldte: a kettő közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő

lejártát követő tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e

tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthető újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas minőségi követelményeknek

felel meg, állandó minőségét a Fra-Ber Srl. ISO minősített olaszországi gyára garantálja.

 

10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.

 

10.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt.

11.§ Felelősség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részéről történő szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felelősséget. A Fra-Ber Webshop részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének

minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő

tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felelősséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget a rendszer

használatából eredő károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

12.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történő átadásával kezdődik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– elsősorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő

határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a

weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szereplő esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felelősséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

 

A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerülő hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a

fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és

egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló

teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal

elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következő

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Hatályos: 2019. október 1. napjától

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba

foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@fra-ber.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

 

1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

 

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebből következően

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárműmosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vevőknek:

3.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellenőrizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése előtt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékéről, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhetőségre is elküldjük.

3.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást –

világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé

teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon.

A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött

szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja

 

a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet

előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő

valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre

szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló

olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről,

és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történő megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező

érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó

szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék

adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak minősülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

 

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemzőit; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az

időpillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhető termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen

meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű

megrendelésének elküldése előtt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelentősen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő

felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai

okokból nem lehetséges.

 

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet előre kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megelőzően levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehetőség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehetőségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött

 

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelműen használt);

9.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

9.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a

fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak

lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak

 

minősülő Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt

visszaküldte: a kettő közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő

lejártát követő tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e

tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthető újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas minőségi követelményeknek

felel meg, állandó minőségét a Fra-Ber Srl. ISO minősített olaszországi gyára garantálja.

 

10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.

 

10.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt.

11.§ Felelősség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részéről történő szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felelősséget. A Fra-Ber Webshop részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének

minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő

tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felelősséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget a rendszer

használatából eredő károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

12.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történő átadásával kezdődik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– elsősorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő

határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a

weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szereplő esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felelősséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

 

A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerülő hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a

fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és

egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló

teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal

elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következő

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Hatályos: 2019. október 1. napjától

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba

foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@fra-ber.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu

 

1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,

 

illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebből következően

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárműmosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vevőknek:

3.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellenőrizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése előtt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékéről, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhetőségre is elküldjük.

3.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást –

világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé

teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon.

A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött

szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja

 

a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet

előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő

valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre

szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló

olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről,

és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történő megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező

érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó

szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék

adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak minősülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

 

Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemzőit; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az

időpillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhető termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen

meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű

megrendelésének elküldése előtt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelentősen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő

felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai

okokból nem lehetséges.

 

5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet előre kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megelőzően levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehetőség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehetőségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött

 

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelműen használt);

9.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

9.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a

fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak

lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak

 

minősülő Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt

visszaküldte: a kettő közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő

lejártát követő tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e

tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthető újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas minőségi követelményeknek

felel meg, állandó minőségét a Fra-Ber Srl. ISO minősített olaszországi gyára garantálja.

 

10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.

 

10.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt.

11.§ Felelősség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részéről történő szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felelősséget. A Fra-Ber Webshop részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének

minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő

tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felelősséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget a rendszer

használatából eredő károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

12.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történő átadásával kezdődik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– elsősorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő

határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a

weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szereplő esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felelősséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

 

A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerülő hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a

fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és

egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló

teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal

elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következő

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:


Hatályos: 2019. október 1. napjától


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MG Car Cosmetics Kft. cég

(székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 24372550-2-42 ), mint szolgáltató

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (fra-ber.hu) használatára vonatkozó általános

szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben

minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba

foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MG Car Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fra-ber.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-173917

Adószáma:24372550-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3670/429-1763

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@fra-ber.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: 3Gteam Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 23.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@3gteam.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: 3gteam.hu


1.§ A Fra-Ber Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1. A Fra-Ber Webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó

személy használhatja. Azaz a Fra-Ber Webshop használata során a Vásárlónak el kell

fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést.

Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Fra-Ber Webshop

megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

1.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője

beleegyezésével veheti igénybe a Fra-Ber Webshop szolgáltatásait. Ezen beleegyezés

megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Fra-Ber

Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online

tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

1.3. Amennyiben a Vásárló a Fra-Ber Webshop weboldalára belép és annak használatát

folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban

levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Fra-Ber Webshop

használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá,

úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Fra-Ber Webshop használatát és elhagyni azt.

2.§ Vásárlói kör meghatározása

2.1. A Fra-Ber Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és

gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra,


illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Fra-Ber Webshop ebből következően

fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel

arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az

ajánlattétel.

2.2. A termékeket kizárólag háztartásban, valamint gépjárműmosókban/autószalonokban

használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a

mennyiséget túllépi, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat

visszautasítására.

3.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Fra-Ber Webshop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII.

törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.fra-ber.hu szolgáltatásait igénybe

vevőknek:

3.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék

nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a

„Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába

helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, jobb oldalt, felül a „Kosár” felirat fölé helyezve a

kurzort ellenőrizheti a terméket a kosárban. Ezen a felületen választhat, hogy megtekinti a kosár

tartalmát („Kosár”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár”

feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a rendelés

tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a

megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor adatainak

megadása, a fizetési mód kiválasztása, valamint az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés

elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott

minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon megjelenik a rendelés

visszaigazolása. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte,

hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése előtt bármikor javítani tudja.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával

véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely

a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Fra-Ber Webshop a Vásárló

ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése elküldésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a

rendelésszámról, a rendelés összértékéről, a választott fizetési és szállítási módról. A rendelés

visszaigazolását a megadott email elérhetőségre is elküldjük.

3.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást –

világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé

teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon.

A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott

tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött

szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen

és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja


a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a

szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet

előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő

valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket

nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek

merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében

arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi

költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes

összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre

kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának

módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre

szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló

olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről,

és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a

fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának

megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga

után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a

hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy

ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a

szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von

maga után. Az MG Car Cosmetics Kft. a Fra-Ber Webshopban történő megrendelés során

ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú

gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek

között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező

érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget

von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó

szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges

fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék

adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására

irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a

vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A

visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha

azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta;

és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre

vonatkozó visszaigazolást.

3.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Fra-Ber Webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Az MG Car Cosmetics Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak minősülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás

nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra

Magyarország joga az irányadó.

3.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás


Az MG Car Cosmetics Kft., illetve a Fra-Ber Webshop nem vetette alá magát semmilyen

magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait,

jellemzőit; felhasználását), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán

ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Fra-Ber Webshopban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az

időpillanatra vonatkoznak, amikor a Fra-Ber Webshop adatbázisa frissítve lett. Mg Car

Cosmetics Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a

raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő)

termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben

elfogytak.

3.7. Adatbeviteli hibák

Az MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat

(ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és

kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés MG Car Cosmetics Kft. részére

való elküldéséig a Fra-Ber Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése

tartalmazza.

3.8. Árfeltüntetés

A Fra-Ber Webshop által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar

forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez

utóbbiakról MG Car Cosmetics Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt

tartalmazzák.

MG Car Cosmetics Kft a Fra-Ber Webshopból megrendelhető termékek vonatkozásában az

árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: MG Car Cosmetics Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti

vissza.

A Fra-Ber Webshop szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen

meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű

megrendelésének elküldése előtt.

3.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben MG Car Cosmetics Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár

kerül feltüntetésre a Fra-Ber Webshopban, akkor MG Car Cosmetics Kft. nem köteles a

terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron

történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:


– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától

jelentősen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

MG Car Cosmetics Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő

felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és

fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre

vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének MG Car Cosmetics Kft-hez való megérkezése

a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az MG Car Cosmetics Kft. és a

Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés)

megérkezését az MG Car Cosmetics Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján,

legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag

arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Fra-Ber Webshophoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban

feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét

leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán

felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés,

késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti

a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Fra-Ber Webshop

kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol

vissza.

4.4. A Vásárló a Fra-Ber Webshop honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF,

valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés

menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

4.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban

kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Fra-Ber Webshop

ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.6. A Fra-Ber Webshopban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem

megengedett.

5.§ Termék rendelkezésre állása

5.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a

„rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon

belül, úgy a Fra-Ber Webshop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru

megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul

visszautaljuk.

5.2. Az 5.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az

esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18

éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai

okokból nem lehetséges.


5.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Fra-Ber Webshophoz

vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem

terheli a Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a

visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az

e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

6.§ Termék átvétele és szállítása

6.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető

igénybe. Amennyiben a rendelt terméket a Vásárló hibájából nem tudjuk kézbesíteni (téves cím,

nem vette át, nem kereste), úgy a visszakézbesítés díja a Vásárlót terheli, melyet előre kifizetett

összeg esetén a rendelt termék értékének visszafizetését/visszautalását megelőzően levonunk.

6.2. A rendelt termék átvételére személyesen nincs lehetőség.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

A Vásárló az MG Car Cosmetics Kft. által biztosított fizetési módokról „Fizetési lehetőségek” pont

alatt tájékozódhat.

7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az

Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-

10-041348.

7.3. A fizetés során beírt adatokat a Fra-Ber Webshop nem tárolja, azokat az adott

fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek

érvénybe ezen esetekben.

7.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a

Vásárlót terheli.

7.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy

az MG Car Cosmetics Kft. által kiállított számlát befogadja.

A papír alapú számlát MG Car Cosmetics Kft. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat

az MG Car Cosmetics Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. Az MG Car Cosmetics Kft. által

kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által

szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az

adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét.

Az MG Car Cosmetics Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló

 1. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára

vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshop tulajdonában marad

mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

9.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

9.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött


szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Fra-Ber

Webshopban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül

elállni.

9.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta, vagy ha a terméket használta (folyadék esetén hiányos, eszközök

esetén egyértelműen használt);

9.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a

napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az MG Car Cosmetics Kft.

részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

9.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban

meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget

kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a

fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges

feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak

minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon)

elküldi a MG Car Cosmetics Kft. részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az MG

Car Cosmetics Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az

elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak

érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak

lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az MG

Car Cosmetics Kft. részére.

9.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni MG Car Cosmetics Kft. részére az alábbi címre:

Visszaküldési postacím:

MG Car Cosmetics Kft.

1163, Budapest

Veres Péter út 51.

A termék MG Car Cosmetics Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak


minősülő Vásárlót terheli. Az MG Car Cosmetics Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot

nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a

Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

9.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a

Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül

az MG Car Cosmetics Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló

az MG Car Cosmetics Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választott.

Az MG Car Cosmetics Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem

kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt

visszaküldte: a kettő közül az MG Car Cosmetics Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén

minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

9.9. Amennyiben az MG Car Cosmetics Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget

az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő

lejártát követő tizenkét hónapon belül a Fra-Ber Webshop megadja a fogyasztónak a

meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e

tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a

kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

9.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló

szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket használta, mely

így már nem értékesíthető újra (folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt),

Vásárlót nem illeti meg elállási jog. A termék minden esetben magas minőségi követelményeknek

felel meg, állandó minőségét a Fra-Ber Srl. ISO minősített olaszországi gyára garantálja.


10.§ Elállás következményei

10.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.

10.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

10.3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül

utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a

fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választ, a Fra-Ber Webshop nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fra-Ber Webshop mindaddig

visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem

szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog

átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés

során a Fra-Ber Webshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

10.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

www.posta.hu weboldalon.


10.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

olyan lezárt csomagolású termék esetében, melynek felbontása és használata után MG Car

Cosmetics Kft. nem tud értékesíteni:

– Folyadék esetén hiányos, eszköz esetén egyértelműen használt.

11.§ Felelősség

11.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe

tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul,

valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Fra-Ber Webshop részéről történő szándékos vagy

súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Fra-Ber

Webshop csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért

vállal felelősséget. A Fra-Ber Webshop részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének

minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő

tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

11.2. Az MG Car Cosmetics Kft/ Fra-Ber Webshopot semmilyen felelősség nem terheli,

amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy

hibásan megadott adatok miatt következett be.

11.3. A kiválasztott termék adatlapján/címkéjén feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait

tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat.

11.4. A Fra-Ber Webshop minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított

magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját

magatartásáért, MG Car Cosmetics Kft./Fra-Ber Webshop a jogszabályi keretek közt az eljáró

hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése

érdekében.

11.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak,

azonban az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget ezen

szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

11.6. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop a jogszabályokban meghatározott

kivételekkel nem vállal felelősséget a www.fra-ber.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett

hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való

megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a

hirdetés megjelenésre került.

11.7. Az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop nem vállal felelősséget a rendszer

használatából eredő károkért. A Vásárló a www.fra-ber.hu honlapot kizárólag a saját

kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az MG Car Cosmetics Kft./ Fra-Ber Webshop

nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

12.§ Jótállás

12.1. Az MG Car Cosmetics Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás

időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem

rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

12.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló

részére történő átadásával kezdődik.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően

lépett fel, így például, ha a hibát

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül

hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– elsősorban kicserélést követelhet, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt

értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott

érdeksérelmet.

– ha az MG Car Cosmetics Kft a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő

határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárló a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát az MG Car Cosmetics Kft költségére maga kijavíthatja vagy

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított

három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az MG Car Cosmetics Kft. köteles a terméket

kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. MG Car Cosmetics Kft-nek

törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem

hosszabbodhat meg.

12.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az MG Car Cosmetics Kft-t

terhelik.

12.4. MG Car Cosmetics jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan érvényesítsen.

12.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő jogainak érvényesítését.

13.§ A Fra-Ber Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Fra-Ber célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél

megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. MG Car

Cosmetics Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a

weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban

szereplő esetleges hibákért, elírásokért MG Car Cosmetics Kft. nem vállal felelősséget.

A Fra-Ber oldalán megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen)

szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért MG Car Cosmetics

Kft. felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal,

amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban

felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de

eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).


A Fra-Ber Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet

használata során felmerülő hibákra.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Fra-Ber Webáruház

használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó

következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért,

késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek

Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó

következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a

fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért

MG Car Cosmetics Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett

kárért, ami a Fra-Ber Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során

következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg

behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

MG Car Cosmetics Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár

bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve

amelyet nem képes azonnal elhárítani.

MG Car Cosmetics Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és

egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy

bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe.

Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az

eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló

teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Fra-Ber Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Fra-Ber Webáruház oldalai

tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli

hozzájárulásunk után lehetséges.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal

elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei

megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség

van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat

elektronikusan rendezni tudják a következő

linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.


Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület

részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy

szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti

jogvitákban.

14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület

eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez

egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a

békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének

biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet,


 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendelet, valamint

 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az MG Ca Cosmetics Kft.

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

MG Car Cosmetics Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított

rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. MG Car

Cosmetics Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a

Fra-Ber Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, 2019.10. 01.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
 2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

mintatájékoztató


 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MG Car Cosmetics Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. e-mail: info@fra-ber.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

_